Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeśli decydujesz się na sprawę o alimenty, to profesjonalnie sporządzony pozew jest podstawa do dalszych kroków.  Przeczytaj najczęściej zadawane pytania.

Pozew o alimenty na dziecko:

Gdzie złożyć pozew?

Jeśli wnosisz pozew w imieniu swojego dziecka, masz do wyboru dwie opcje: złożyć pozew do sądu, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub złożyć pozew do sądu wg miejsca zamieszkania dziecka.


Kto może złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty może być złożony tylko przez opiekuna prawnego dziecka. Pełnoletnie dziecko może złożyć pozew o alimenty samodzielnie.


Kto może być pełnomocnikiem w sprawie o alimenty?

Art. 87. § 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.


Jaka powinna być wysokość alimentów ?

Na podstawie art. 87 § 3 Kodeksu Pracy, w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia zobowiązanego. Powyższa informacja może służyć jako górną granicę wnioskowanych alimentów. W przypadku ukrywaniu dochodów przez zobowiązanego sąd ma prawo orzec wyższy poziom alimentów, jeśli wykazane są bieżące potrzeby dziecka.


Na jaki czas można ubiegać się o alimenty na dziecko?

Rodzice mają obowiązek płacić alimenty na dziecko, dopóki nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Muszą dostarczać swojemu dziecku środki utrzymania i wychowania. Taki obowiązek istnieje nawet, jeśli dziecko ukończyło 18 lat, ale uczy się nadal i nie ma żadnych własnych źródeł dochodu.


Jakie dodatkowe załączniki należy dołączyć do pozwu na dziecko?

Pozew i załączniki do pozwu należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Sąd poczas rozpatrywania sprawy o alimenty dla dziecka, uwzgledni, że rodzice, a także ich dzieci mają prawo do podobnej stopu życiowej. Dokumenty, które powinno się dołączyć do pozwu :

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  •  odpis aktu małżeństwa, ewentualnie odpis wyroku rozwodowego, separacyjnego, czy poprzedniego wyroku w sprawie o alimenty między stronami,
  • zaświadczenia o wysokości zarobków,
  • dokumenty poświadczające  koszty poniesione na utrzymanie dziecka ( patrz Kalkulator wysokosci alimentów )
  • inne dokumenty, które mają wpływ na sprawe

Pozew o alimenty nie podlega opłatom sądowym.


Do ilu lat wstecz możemy ubiegać się o alimenty?

O alimenty można się ubiegać do 3 lat wstecz w przypadku niezaspokojonych potrzeb dziecka.


Jak podwyższyć alimenty na dziecko i jak je zaargumentować?

Osoba występująca o podwyższenie alimentów musi uzasadnić, że nastąpiły zmiany stosunków majątkowych.

Sąd orzekając o podwyższeniu alimentów ustala najpierw czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca takie żądanie. Porównuje uzasadnione potrzeby dziecka z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego, które występowały w dniu orzeczenia alimentów ze stanem istniejącym w dniu orzekania o podwyższeniu alimentów.